Tenant MeetingTenant Meeting

การประชุมผู้เช่าพื้นที่ Pickadaily Bangkok.
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าใน Pickadaily
Bangkok คอมมิวนิตี้มอลล์แห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิท 77
และขอแสดงความยินดีกับผู้เช่าทุกท่านที่พร้อมเปิด
ให้บริการในเดือนพฤศจิกายนนี้